โฟม / สินค้าสำเร็จรูป ( Finished Products )
โฟมม้วน ( Foam in Roll )
ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากโฟม
เหมาะสำเด็กเล็ก
โฟมว่ายน้ำลาย animal